Шевченківський район. КЗО НВК № 99

  


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Методическая копилка

 

Доброго дня, шановний колего!

Завантажуйте матеріали, натиснувши на стрілку — 

 


Переглядайте відео за посиланнями: 
«Пассивный ответ» — https://www.youtube.com/watch?v=M75XsLVGurU, 

«Золотые правила учительской похвалы» — 
https://www.youtube.com/watch?v=wGAGDWUT9cs.

 

Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. Колективними формами методичної роботи є: педагогічна рада, методичні обєднання, інструктивно-методичні наради, теоретичні та науково-практичні семінари і конференції, Школи молодого вчителя, передового досвіду, педагогічні читання тощо.

1.1 Педагогічна рада

Педагогічна рада — колегіальний орган педколективу школи, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально- виробничої діяльності. Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності навчального закладу.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу. До складу педагогічної ради входять заступники директора з навчально-виховної та виховної  роботи,  голови методичних об’єднань, психолог, вихователі груп продовженого дня. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора навчального закладу.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який складається, як правило, на навчальний рік та затверджується на першому засіданні педагогічної ради. Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на два місяці. При необхідності можуть проводитись позачергові засідання. Педагогічні ради можуть проводитись за нетрадиційними формами: захист інновацій, рада-диспут, рада-конференція тощо. З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють контроль за їх виконанням.

Педагогічна рада має право виносити рішення при наявності не менше двох третин її членів. Рішення педагогічної ради приймається більшістю голосів. При рівності голосів ухвальним є голос голови педагогічної ради. Рішення педагогічної ради вступає в дію тільки після його затвердження головою ради.

Організацію роботи з виконання рішень та рекомендацій педагогічної ради здійснює голова ради. З найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази. Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень заслуховується на чергових засіданнях ради. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який обирається з членів ради терміном на навчальний рік та працює на громадських засадах. Протоколи засідань підписуються головою та секретарем. У протоколі фіксується його номер, дата засідання, кількість присутніх, порядок денний, короткий зміст виступів, пропозицій, зауважень та прийняте рішення. До протоколу додаються матеріали з питань, що обговорювались.

1.2. Методичні комісії навчального закладу

Методичні комісії створюються при наявності трьох та більше вчителів певного предмета або споріднених предметів .

Методичні комісії створюються на навчальний рік і проводять засідання, як правило, щомісяця. Керівництво роботою методичних комісій здійснюють голови , які обираються з найбільш досвідчених вчителів.

Персональний склад методичних комісій, а також голови МК затверджуються наказом директора навчального закладу на початку навчального року. Визначення змісту, форм і методів роботи методичних  комісій залежить від конкретних умов роботи навчального закладу та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей педагогічних працівників.

План роботи методичної комісії розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників.

Основним змістом роботи методичних комісій є:

- розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив у навчальні програми;

- оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно - тематичних планів; вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи; 

- проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо; аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури; аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального закладу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

- організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення; організація та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів- практикумів, позашкільних виховних заходів тощо. В роботі методичних комісій можуть застосовуватись різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо.

На засіданні методичних комісій ведеться протокол, в якому записується його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий зміст виступів, пропозицій, зауважень. До протоколу додаються матеріали з розглянутих питань.

 1.3. Інструктивно-методичні наради

 

Проводяться директором та заступниками директора з метою інформування педагогічних працівників, оперативного вивчення та обговорення нормативних актів, документів, окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виховних завдань, а також поточного інструктажу педагогічних працівників.

1.4. Проблемні семінари, семінари-практикуми, лекторії, школи передового досвіду

Організовуються з метою поглибленого навчання найбільш важливих питань навчально-виховного процесу, пропаганди та впровадження конкретного передового досвіду і проводяться диференційовано залежно від поставлених завдань, складу педагогічних працівників, рівня їх професійної компетентності.

1.5. На науково-практичних конференціях та педагогічних читаннях обговорюються актуальні педагогічні проблеми, система роботи кращих навчальних закладів, педагогічних працівників, заслуховуються доповіді та інші матеріали з окремих питань педагогічної теорії та  практики,  підводяться  підсумки  та  обговорюються  результати  експериментальної  і дослідницької роботи, яка здійснюється в навчальному закладі.

2. Індивідуальні  форми  методичної  роботи  

Використовуються  для  задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників, їх вибір залежить від рівня освіти, професійної компетентності, специфіки діяльності, індивідуальних можливостей та інших характеристик педагогічних працівників.

Індивідуальними формами методичної роботи є наставництво, консультації, самоосвіта, стажування тощо.

 2.1. Самоосвіта керівних та педагогічних працівників

Включає підвищення рівня знань  за  фахом,  загальної  та  професійної  культури,  вивчення  передового  педагогічного досвіду,  участь  у науковій  роботі,  проведення відкритих  уроків,  підготовка рефератів  і доповідей тощо.

Самоосвіта є обов'язковим елементом розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, які вільно обирають форми, методи і засоби навчання.

2.2. Індивідуальні форми методичної роботи

До індивідуальних форм методичної роботи відноситься індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам навчального закладу, яка включає: 

  • системне  вивчення  та  аналіз  роботи  педагогічних працівників,
  • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання   учнів,   в   удосконаленні  методики   проведення   навчальних   занять   і позаурочних заходів;
  • персональне проведення відкритих уроків, інших занять, індивідуальних і групових консультацій,  надання  допомоги педагогічним працівникам   у розробці   навчально-програмної документації (на основі типової),   методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших педагогічних засобів навчання; виявлення,   вивчення  та   узагальнення  передового   досвіду  роботи  педагогічних працівників;
  • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, педагогічних читаннях, проведенні     експериментально-дослідницької роботи, запровадженні у навчально-виховний процес результатів наукових досліджень, передового педагогічного досвіду , інноваційних технологій.